Vedtekter

 Opplæringskontoret for Industribedrifter Østlandet SA

 

§ 1       Sammenslutningsform og foretaksnavn

 

Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Opplæringskontoret for Industribedrifter Østlandet SA.

 

§ 2       Forretningssted

 

Forretningskontoret er i Grue kommune.

 

§ 3       Virksomhet og formål

 

Opplæringskontoret for Industribedrifter Østlandet SA er et flerfaglig samarbeidsorgan mellom bedrifter for organisering av fagopplæring.

Formålet er å planlegge gjennomføre og koordinere fagopplæring i de lærefag som kontoret godkjennes i.

 

Foretaket skal arbeide for å bistå medlemsbedriftene i å sikre lærlingene en systematisk opplæring fram til fagprøven. Opplæringen skal følge gjeldene lover og forskrifter.

 

Foretaket skal arbeide for å rekruttere lærlinger og nye lærebedrifter for å øke antall læreplasser innen foretakets virkeområde. Foretaket skal arbeide med å gi informasjon til ungdom, foreldre og samfunnet for øvrig om de fag som finnes og muligheter videre innen yrkesfaglig utdanning.

 

 

§ 4       Medlemskap og medlemsrettigheter

 

Foretaket har vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar.

 

Medlemsbedriftene inngår skriftlig avtale om medlemskap med foretaket. Medlemsbedriftene tas opp etter at andelsinnskuddet er betalt.

 

Utmelding må skje med ett års skriftlig varsel. Medlemsbedriften er forpliktet til å tilby fullføring av læretid for de lærlinger de har inngått kontrakt med i egen eller alternativ medlemsbedrift.  

 

Medlemsbedriftene har ikke krav på tilbakebetaling av andelsinnskuddet ved utmelding.  

 

 

§ 5       Opplæringskontorets og medlemsbedriftenes ansvarsområder

 

Opplæringskontorets virksomhet har ansvar for å:

 

 

 1. Opprette lærekontrakt med lærlingene i medlemsbedriftene. Kontrakten inngås med Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet SA (heretter OKIO SA), bedriften og lærlingen. OKIO SA er et serviceorgan for medlemsbedriftene. Dersom lærlingen skal utplasseres i flere bedrifter for å dekke læreplanens bestemmelser, skal dette være avtalt på forhånd.

 

 1. OKIO SA skal bistå bedriften, faglig leder med å koordinere opplæringen slik at den er i henhold til læreplan i faget.

 

 1. OKIO SA skal melde opp lærling/lærekandidat til fag og svenneprøve.
 2. OKIO SA skal underrette fylkeskommunen dersom det er avbrudd i læretiden. Rutinene rundt dette følges ellers av Opplæringsloven og AML. Fylkeskommunen skal godkjenne heving av kontrakter.

 

 1. OKIO SA skal gi råd og bidra til å løse konflikter som måtte oppstå under læreforholdet.

 

 1. OKIO SA skal bistå bedriftene med innspill til kurs og kompetanseutviklende tiltak for lærlingen(e), faglige ledere og ansatte i bedriften.

 

 

 

Medlemsbedriftenes ansvar:

 

Bedriftene har arbeidsgiveransvaret og betaler lærlingen lønn og feriepenger, samt holder lærlingen forsikret i læretiden. Bedriften tegner en arbeidsavtale med lærlingen.

 

Medlemsbedriftene skal underrette OKIO SA dersom opplæringen ikke kan gjennomføres. En slik melding skal gis umiddelbart etter at vedtak er truffet.

Medlemsbedriftene skal utpeke erfarne og kompetente personer som faglige ledere og instruktører.

 

 1. Medlemsbedriftene har ansvar for å benytte seg av OKIO SA ved ansettelse av

lærlinger.

 1. Medlemsbedriftene har ansvar for å sørge for at lærlingens arbeid er i tråd med læreplan i faget og den interne opplæringsplanen og overholde de avtaler de har med OKIO SA.
 2. Medlemsbedriftene skal legge til rette for at fagprøve blir avviklet innen de tidsrammer som er gitt i læreplanen og fra Utdanningsdirektoratet.
 3. Medlemsbedriftene skal delta i informasjons- og rekrutteringsarbeidet, og samarbeide med OKIO SA om intensjonsavtale rundt inntak av lærlinger.

 

 

§ 6       Økonomiske forhold, andelsinnskudd og anvendelse av årsresultat

Foretakets virksomhet finansieres gjennom offentlige tilskudd og øvrige tilskudd, innmeldingsavgift og administrasjonsavgift. Alle offentlig tilskudd formidles til opplæringskontoret. Jfr. Forskrift av Opplæringslova §11-4

 

Andelsinnskudd:

Hvert medlem skal betale kr. 5000,-

Beløpet innbetales på foretakets bankkonto ved tegning av medlemskap.

 

Årsmøtet kan beslutte at overskudd som kan deles ut etter lov om samvirkeforetak §27 tredje ledd, helt eller delvis kan brukes til forrentning av andelsinnskudd og medlemskapital konto.

 

Årsmøtet avgjør hvor stor del av tilskuddene som skal refunderes lærebedriftene som godtgjørelse for opplæringen.

Medlemsbedriftene er ansvarlige kun for innskutt andelsinnskudd.

 

Regnskapsåret følger kalenderåret.

 

Administrasjonsavgift kan kreves av de medlemsbedrifter som ikke har hatt lærlinger i løpet av et skoleår. Dette fastsetter Årsmøtet.

 

Beslutning om anvendelse av årsresultatet treffes av Årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men Årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:

 

 1. Overføring av foretakets egenkapital
 2. Etterbetaling (jf. samvirkeloven § 27)
 3. Avsetning til etterbetalingsfond (jf. samvirkeloven § 28)
 4. Avsetning til medlemskapitalkonti (jf. samvirkeloven § 29)
 5. Forrentning av andelsinnskudd/medlemskonti (samvirkeloven § 30)

 

Etterbetaling fastsettes ut fra medlemsbedriftenes omsetning med foretaket, basert på antall lærekontrakter hos de enkelte medlemsbedrifter og den tid lærlingen har vært i medlemsbedriften.

 

 

 

§ 7       Årsmøtet

Årsmøtet er foretakets øverste myndighet. Hver medlemsbedrift representerer en – 1 – stemme på Årsmøtet.

 

Årsmøtet avholdes innen utgangen av april hvert år. Innkalling skjer med skriftlig, enten pr brev eller e-post med varsel senest 14 dager før Årsmøtet skal avholdes. Årsberetning og årsregnskap samt budsjett for kommende år skal vedlegges innkallingen.

 

På det ordinære Årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:

 

 1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årsresultat.
 2. Styrets forslag til budsjett for kommende år, herunder etterbetaling til medlemsbedriftene, andelsinnskudd og administrasjonsavgift
 3. Strategi /handlingsplan og andre saker som etter loven eller vedtektene tilhører Årsmøtet
 4. Valg av revisor. Årsmøtet velger dette ihht lovpålagt revisjon.

 

Det skal føres protokoll fra møtet som signeres av møteleder og en person som velges av Årsmøtet.

 

Styret kan innkalle til ekstraordinært Årsmøte. Ekstra ordinært årsmøte kan avholdes dersom minst halvparten av medlemmene krever det. Innkallingen skjer etter samme prosedyre som ordinært årsmøte.

 

§ 8       Styret

Foretaket skal ha et styre bestående av 4-7 styremedlemmer inkludert styreleder. Styret og antall styremedlemmer velges på Årsmøtet og sitter i to år. Årsmøtet velger styrets leder og fire styremedlemmer. Bedrifter med mer enn 10 lærlinger skal ha fortrinnsrett til styreverv. Det fagforbund med flest medlemsbedrifter i foretaket utpeker et styremedlem blant ansatte i selskapets medlemsbedrifter. Det kan i tillegg velges ett styremedlem fra videregående skoler som har fag representert i foretaket. For øvrig skal kontinuitet i styret vektlegges.

 

Styret har ansvar for opptak av medlemsbedrifter. Styret har anledning til å ekskludere medlemsbedrifter dersom det mottas begrunnet og rimelig krav om dette.

 

Styret skal overfor Årsmøtet utarbeide årsregnskap med forslag til disponering av årsresultat sammen med styrets årsberetning.

 

Styret skal ellers behandle alle saker som ikke er tillagt årsmøtet eller daglig leder. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder i leders fravær og halve styret er tilstede. Vedtak fattes ved alminnelig flertall. Styreleders stemme teller dobbelt ved stemmelikhet.

 

Styremøte avholdes fire ganger i året, eller når styrets leder finner det nødvendig.

Styreleder alene har foretakets signatur.

 

 

 

§ 9       Valgkomité

Valgkomiteen velges av årsmøtet og skal bestå av en representant fra styret og to representanter fra medlemsbedriftene.

 

Valgkomiteen foreslår kandidater til valg i årsmøtet.

 

Representantene sitter i valgkomiteen i to år. Komiteen velges slik at det blir kontinuitet i komiteen.  

 

 

§ 10     Daglig leder og administrasjon

Styret ansetter og utarbeider stillingsbeskrivelse for selskapets daglige leder.

 

Foretaket administreres av daglig leder, som tildeles prokura. Sekretærtjenester kan utføres av innleid personell eller av øvrige ansatte. Faglig personell med kompetanse innen de ulike fagområder kan engasjeres av daglig leder ved behov.     

 

Daglig leder skal delta på styremøter og på Årsmøtet.

 

 

§ 11     Vedtekter

Endring av vedtektene skjer i ordinært årsmøte, eller i ekstraordinært årsmøte innkalt av styret med 14 dagers varsel.

 

Endring av vedtektene krever 2/3 flertall fra fremmøtte stemmeberettigede medlemsbedrifter.

 

 

§ 12     Oppløsning og fordeling av nettoformuen

Beslutning om å oppløse samvirkeforetaket treffes av Årsmøtet ved 2/3 flertall fra fremmøtte stemmeberettigede medlemsbedrifter.

 

Medlemsbedriftene forplikter seg til å sluttføre læreforhold ved oppløsning.

 

 

Ved oppløsning har medlemsbedriftene rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd. Øvrig gjenværende egenkapital fordeles til bedriftene som er medlemmer på oppløsningstidspunktet på grunnlag av deres omsetning siste hele regnskapsår.

 

Vedtatt på Årsmøtet 02.01.2016