Om OKIO

 HVA ER OPPLÆRINGSKONTORET FOR INDUSTRIBEDRIFTER ØSTLANDET-OKIO ?

  • Et flerfaglig samvirkeforetak mellom medlemsbedrifter for organisering og koordinering av fagopplæring
  • Være bindeledd mellom skole, næringsliv og det offentlige
  • Gjennom lærekontrakten med opplæringskontoret er lærlingen sikret veien fram til fag/svenneprøven

FORMÅL OG OPPGAVER

OKIO SA skal planlegge og gjennomføre og koordinere fagopplæring i de lærefag de er godkjennes i. OKIO skal være en profesjonell støttespiller for medlemsbedriftene og sikre at lærlinger får en systematisk og god opplæring fram til fagprøven og følge gjeldene lover og forskrifter. 

Arbeide for å rekruttere lærlinger og nye medlemsbedrifter for å øke antall læreplasser.

Være pådriver og koordinator i informasjonsarbeidet til elever, foreldre og skolen og samfunnet forøvrig om næringslivets behov for kompetanse ,fag og muligheter videre.

Følge opp og bistå bedriften i det administrative arbeidet med lærlingen.

Bistå og tilrettelegge for generell kompetanseutvikling i bedriftene for lærlinger, faglige ledere og ansatte forøvrig.

Undersider